Algemene voorwaarden

RKI-004   |   â€‹â€‹BETREFFENDE VERKOOP, LEVERING EN BETALINGEN

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden   |   De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen onderneming Tussen 8284 - tevens handelend onder de handelsnamen ‘Robbert Kramer Interieurs’ en ‘RK Advies’ (hierna te noemen RKI) en de wederpartij, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2. Totstandkoming van overeenkomst   |   Alle offertes van RKI zijn vrijblijvend, ook als de offerte een termijn voor aanvaarding bevat en aanvaarding binnen deze termijn geschiedt. Offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij in de offerte anders wordt vermeld. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Tenzij dit in de offerte nadrukkelijk wordt vermeld, zijn daar in elk geval niet in begrepen eventuele elektriciens-, stukadoors-, schilder-, breek-, hak- en overwerkkosten, of kosten voor het vlak en schoon maken van ondervloeren en muren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van de vloerbedekking. Bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen blijven eigendom van RKI.

3. Adviezen   |   â€‹Voor het geven van adviezen zal het loon gelden van onze ontwerper vermeerderd met alle te maken reis- en verblijfkosten. Als de opdracht wordt verstrekt waarvoor de adviezen zijn gegeven, zullen de berekende advieskosten voor 40% worden gecrediteerd met een maximum van 5% van de order.

4. Levertijd   |   â€‹â€‹De levertijd wordt in overleg overeengekomen. Een levertijd betreft nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is vastgelegd. In geval een levertijd wordt overschreven dient een eventuele ingebrekestelling schriftelijk plaats te vinden.

5. Zekerheid tot nakoming   |   â€‹â€‹Voordat RKI zaken levert, zij met de levering voortgaat, of zij de overeenkomst anderszins nakomt, is RKI telkens gerechtigd om naar haar oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de wederpartij te vorderen. RKI is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% te vragen en ieder restant, ongeacht de eventuele aanbetaling, binnen 8 dagen na levering of opslag van ieder onderdeel of nakoming van een deel van de overeenkomst.

6. Levering   |   â€‹â€‹RKI is niet gehouden tot levering of uitvoering van de overeenkomst, indien de wederpartij niet voldoet aan het verlangen van RKI om zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij. Levering van zaken wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop deze in de macht van de wederpartij zijn gekomen of waarop RKI verklaart deze voor rekening en risico van de wederpartij ter beschikking te houden. RKI is gerechtigd om voor afspraken omtrent het leveren van zaken of verrichten van werkzaamheden, waarvan de vastgelegde datum wordt uitgesteld door de wederpartij, kosten in rekening te brengen wanneer deze afspraak niet uiterlijk 72 uur voor de vastgelegde datum wordt afgezegd. De voor de afspraak ingeplande tijd wordt in rekening gebracht tegen een tarief van € 50,00 excl. BTW per uur. Zijn de te leveren zaken door de wederpartij betaald, dan zal RKI deze maximaal één maand in de opslag houden zonder berekening aan de wederpartij van opslagkosten. De opslagkosten zullen 1% bedragen van het factuurbedrag incl. 21% BTW van de opgeslagen zaken per maand. Indien zaken moeten worden geplaatst, gelegd, opgehangen of anderszins geïnstalleerd op een bij de overeenkomst bepaalde plaats, dient de wederpartij daarbij op straffe van vergoeding van schade en kosten alle nodige medewerking te verlenen, met name door er zorg voor te dragen dat:

 1. Vrije toegang tot de overeengekomen plaats wordt verleend en de overeengekomen werkzaamheden ongehinderd op de plaats kunnen worden uitgevoerd;
 2. Ter plaatse elektriciteit, water en verwarming om de werkzaamheden uit te voeren aanwezig is;
 3. Indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, daartoe gelegenheid wordt gegeven, ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten, alsmede droog en bezemschoon zijn. Het risico van de verkochte zaken is vanaf het tijdstip van levering voor de wederpartij.

7. Eigendomsvoorbehoud   |   â€‹â€‹Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van RKI, totdat alle verplichtingen die de wederpartij heeft met betrekking tot de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of te verrichte werkzaamheden, alsmede eventuele ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, zijn nagekomen. Door RKI onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen door de wederpartij enkel worden doorverkocht aan derden in het kader van een normale bedrijfsuitoefening. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander (beperkt) recht op te vestigen.

8. Overmacht   |   â€‹â€‹In geval van overmacht, waaronder ook overmacht aan de zijde van de leverancier van RKI, die RKI verhindert haar verplichtingen na te komen, is RKI gerechtigd de overeenkomst tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk, voor zover mogelijk, uit te voeren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht te zijn en zonder dat dit de wederpartij de bevoegdheid geeft de overeenkomst aan te tasten. De wederpartij zal in geval van gedeeltelijke uitvoering enkel gehouden zijn tot betaling voor zover uitvoering is geschied.

9. Garantie   |   â€‹â€‹RKI verstrekt garantie op de door haar geleverde zaken gedurende een periode van 3 maanden na levering. De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken van de zaak zelf. De garantie ziet niet op hetgeen wordt besproken in artikel 11 van deze voorwaarden. De wederpartij heeft volgens de verleende garantie recht op herstel van de zaak, dan wel vervanging indien herstel niet mogelijk blijkt te zijn. Het staat RKI vrij de zaak te vervangen in plaats van te herstellen. Op deze garantie kan geen beroep worden gedaan indien de zaak niet is behandeld conform de in het verkeer geldende opvattingen ten aanzien van het gebruik ervan. In geval de wederpartij consument is, prevaleren de wettelijke bepalingen boven deze bepalingen voor zover de wettelijke bepalingen RKI een beter recht geven.

10. Extra kosten   |   â€‹â€‹Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering of de voortgang van het werk mogelijk te doen zijn, worden aan de wederpartij extra in rekening gebracht. Daarnaast zal meerwerk in rekening worden gebracht. Daaronder vallen in elk geval alle werkzaamheden en leveranties die niet in de offerte zijn begrepen en door de wederpartij worden verlangd. RKI is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen.

11. Gebreken   |   â€‹â€‹In geval gebrekkige of beschadigde zaken worden geleverd, is de wederpartij verplicht om RKI daarvan binnen 8 dagen na levering, althans binnen 10  dagen na het tijdstip waarop het gebrek of de beschadiging redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd, op de hoogte te stellen, onder vermelding van de aard van de beschadiging. In dat geval is RKI gerechtigd het gebrek of de schade te herstellen of de zaken door soortgelijke te vervangen. RKI is niet verplicht tot herstel of vervanging indien de wederpartij haar niet op hiervoor omschreven wijze, binnen genoemde termijn van 10 dagen, in kennis heeft gesteld.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring   |   â€‹â€‹De aansprakelijkheid van RKI is beperkt tot de waarde van de geleverde zaak, of, als er geen zaken geleverd worden, tot het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden. De beperking ziet zowel op de gebreken van het geleverde zaken zelf als op alle overige vormen van schade. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van RKI. Indien wederpartij consument is, gelden voor de aansprakelijkheid van RKI de wettelijke bepalingen. Elke aansprakelijkheid van RKI voor tekortschieten door een (door RKI ingeschakelde) derde is uitgesloten, behoudens dit op grond van consumentenrechtelijke bepalingen niet mogelijk is. RKI is nimmer aansprakelijk: 

 1. Indien is afgeweken van het advies van RKI omtrent de wijze van uitvoering van de overeengekomen zaken;
 2. Met betrekking tot gelegde vloerbedekking, indien de ondervloeren niet voldoende vlak of niet droog zijn en RKI geen opdracht tot het vlak maken der ondervloeren heeft ontvangen;
 3. In geval van ondeskundige behandeling of onvoldoende zorg zijdens de wederpartij, of gebruik dat in redelijkheid niet hoefde te worden verwacht;
 4. Voor verkleuren van hout, houtfineer, vloerbekleding, karpetten, textiel of vezelstoffen;
 5. Voor het krimpen of uitzakken van gordijnen;
 6. Voor het krimpen of uitzetten van tapijt door vocht of z.g. shading van moquettetapijt;
 7. Voor de kwaliteit van traplopers;
 8. Voor het ontstaan van een zitspiegel of plooivorming bij gestoffeerde meubelen;
 9. Voor geringe kleurafwijkingen, onregelmatige draden et cetera bij natuurgarens of andere geringe niet wezenlijke afwijkingen;
 10. Voor de gevolgen van het wassen, verven, stomen en reinigen van textielproducten;
 11. Voor schade ontstaan aan wanden/plafonds/stukwerk/kozijnen/elektra/ICT- of waterleidingen, als gevolg van boor- of schroefwerkzaamheden;
 12. Voor de werking van aangeleverde stoffen/materialen door de wederpartij of derden, welke RKI verwerkt tot een eindproduct;
 13. Indien bij de koord- of kettinglengte van raamdecoraties op verzoek van de wederpartij geen rekening gehouden is met de kindveiligheidseisen.

Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van RKI beslissend. De wederpartij vrijwaart RKI voor iedere verplichting tot schadevergoeding aan derden.

13. Prijsverhogingen   |   â€‹â€‹RKI is gerechtigd om prijsverhogingen, welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, aan de wederpartij door te berekenen met dien verstande dat indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 10%, de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden. Wanneer de wederpartij consument is, heeft deze bovendien het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.

14. Betaling   |   â€‹â€‹Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. De wederpartij is in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Al hetgeen door de wederpartij voldaan wordt, strekt steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook wanneer de wederpartij meedeelt, dat de betaling betrekking heeft op een meer recente factuur. Indien er sprake is van surseance van betaling, faillissement, liquidatie of insolventie van de wederpartij, zal elke vordering van RKI op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

15. Incassokosten   |   â€‹â€‹Indien de wederpartij in gebreke blijft bij het nakomen van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dan komen alle door RKI te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. RKI kan de wederpartij de kosten in rekening brengen conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’, welk besluit is te raadplegen op www.wetten.overheid.nl. Ook eventuele kosten voor een gerechtelijke procedure komen voor rekening van de wederpartij.

16. Intellectueel eigendom   |   â€‹â€‹Intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de relatie tussen de wederpartij en RKI eindigt, voor zover zij aan RKI toebehoren en voor de overdracht vatbaar zijn, aan de wederpartij worden berekend.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter   |   â€‹â€‹Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Bevoegd tot kennisneming van het geschil is uitsluitend de rechtbank van Arnhem, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van RKI om desgewenst de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de wederpartij aan te zoeken. Wanneer de wederpartij consument is, is hij binnen een termijn van één maand nadat RKI zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, bevoegd te verklaren, dat deze kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. In dat geval is laatstgenoemde rechter bevoegd.

25 mei 2018

Robbert Kramer Interieurs
Knoevenoordstraat 77
6971 LH Brummen

Telefoon: 088 - 8284 000
E-mail: info@rkinterieurs.nl